ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 14/06/2020 - 14/07/2020

 14/06/20
 15/06/20
 16/06/20
 17/06/20
 18/06/20
 19/06/20
 20/06/20
 21/06/20
 22/06/20
 23/06/20
 24/06/20
 25/06/20
 26/06/20
 27/06/20
 28/06/20
 29/06/20
 30/06/20
 01/07/20
 02/07/20
 03/07/20
 04/07/20
 05/07/20
 06/07/20
 07/07/20
 08/07/20
 09/07/20
 10/07/20
 11/07/20
 12/07/20
 13/07/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •