ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 11/07/2020 - 10/08/2020

 11/07/20
 12/07/20
 13/07/20
 14/07/20
 15/07/20
 16/07/20
 17/07/20
 18/07/20
 19/07/20
 20/07/20
 21/07/20
 22/07/20
 23/07/20
 24/07/20
 25/07/20
 26/07/20
 27/07/20
 28/07/20
 29/07/20
 30/07/20
 31/07/20
 01/08/20
 02/08/20
 03/08/20
 04/08/20
 05/08/20
 06/08/20
 07/08/20
 08/08/20
 09/08/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •