ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 18/03/2024 - 17/04/2024

 18/03/24
 19/03/24
 20/03/24
 21/03/24
 22/03/24
 23/03/24
 24/03/24
 25/03/24
 26/03/24
 27/03/24
 28/03/24
 29/03/24
 30/03/24
 31/03/24
 01/04/24
 02/04/24
 03/04/24
 04/04/24
 05/04/24
 06/04/24
 07/04/24
 08/04/24
 09/04/24
 10/04/24
 11/04/24
 12/04/24
 13/04/24
 14/04/24
 15/04/24
 16/04/24
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •