ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 04/02/2024 - 05/03/2024

 04/02/24
 05/02/24
 06/02/24
 07/02/24
 08/02/24
 09/02/24
 10/02/24
 11/02/24
 12/02/24
 13/02/24
 14/02/24
 15/02/24
 16/02/24
 17/02/24
 18/02/24
 19/02/24
 20/02/24
 21/02/24
 22/02/24
 23/02/24
 24/02/24
 25/02/24
 26/02/24
 27/02/24
 28/02/24
 29/02/24
 01/03/24
 02/03/24
 03/03/24
 04/03/24
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •