ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 31/01/2020 - 01/03/2020

 31/01/20
 01/02/20
 02/02/20
 03/02/20
 04/02/20
 05/02/20
 06/02/20
 07/02/20
 08/02/20
 09/02/20
 10/02/20
 11/02/20
 12/02/20
 13/02/20
 14/02/20
 15/02/20
 16/02/20
 17/02/20
 18/02/20
 19/02/20
 20/02/20
 21/02/20
 22/02/20
 23/02/20
 24/02/20
 25/02/20
 26/02/20
 27/02/20
 28/02/20
 29/02/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •