ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 15/04/2021 - 15/05/2021

 15/04/21
 16/04/21
 17/04/21
 18/04/21
 19/04/21
 20/04/21
 21/04/21
 22/04/21
 23/04/21
 24/04/21
 25/04/21
 26/04/21
 27/04/21
 28/04/21
 29/04/21
 30/04/21
 01/05/21
 02/05/21
 03/05/21
 04/05/21
 05/05/21
 06/05/21
 07/05/21
 08/05/21
 09/05/21
 10/05/21
 11/05/21
 12/05/21
 13/05/21
 14/05/21
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •