ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 16/11/2018 - 16/12/2018

 16/11/18
 17/11/18
 18/11/18
 19/11/18
 20/11/18
 21/11/18
 22/11/18
 23/11/18
 24/11/18
 25/11/18
 26/11/18
 27/11/18
 28/11/18
 29/11/18
 30/11/18
 01/12/18
 02/12/18
 03/12/18
 04/12/18
 05/12/18
 06/12/18
 07/12/18
 08/12/18
 09/12/18
 10/12/18
 11/12/18
 12/12/18
 13/12/18
 14/12/18
 15/12/18
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •