ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 18/09/2018 - 18/10/2018

 18/09/18
 19/09/18
 20/09/18
 21/09/18
 22/09/18
 23/09/18
 24/09/18
 25/09/18
 26/09/18
 27/09/18
 28/09/18
 29/09/18
 30/09/18
 01/10/18
 02/10/18
 03/10/18
 04/10/18
 05/10/18
 06/10/18
 07/10/18
 08/10/18
 09/10/18
 10/10/18
 11/10/18
 12/10/18
 13/10/18
 14/10/18
 15/10/18
 16/10/18
 17/10/18
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •