ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 23/02/2019 - 25/03/2019

 23/02/19
 24/02/19
 25/02/19
 26/02/19
 27/02/19
 28/02/19
 01/03/19
 02/03/19
 03/03/19
 04/03/19
 05/03/19
 06/03/19
 07/03/19
 08/03/19
 09/03/19
 10/03/19
 11/03/19
 12/03/19
 13/03/19
 14/03/19
 15/03/19
 16/03/19
 17/03/19
 18/03/19
 19/03/19
 20/03/19
 21/03/19
 22/03/19
 23/03/19
 24/03/19
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •