ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 18/12/2018 - 17/01/2019

 18/12/18
 19/12/18
 20/12/18
 21/12/18
 22/12/18
 23/12/18
 24/12/18
 25/12/18
 26/12/18
 27/12/18
 28/12/18
 29/12/18
 30/12/18
 31/12/18
 01/01/19
 02/01/19
 03/01/19
 04/01/19
 05/01/19
 06/01/19
 07/01/19
 08/01/19
 09/01/19
 10/01/19
 11/01/19
 12/01/19
 13/01/19
 14/01/19
 15/01/19
 16/01/19
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •