ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 22/12/2020 - 21/01/2021

 22/12/20
 23/12/20
 24/12/20
 25/12/20
 26/12/20
 27/12/20
 28/12/20
 29/12/20
 30/12/20
 31/12/20
 01/01/21
 02/01/21
 03/01/21
 04/01/21
 05/01/21
 06/01/21
 07/01/21
 08/01/21
 09/01/21
 10/01/21
 11/01/21
 12/01/21
 13/01/21
 14/01/21
 15/01/21
 16/01/21
 17/01/21
 18/01/21
 19/01/21
 20/01/21
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •