ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 17/10/2019 - 16/11/2019

 17/10/19
 18/10/19
 19/10/19
 20/10/19
 21/10/19
 22/10/19
 23/10/19
 24/10/19
 25/10/19
 26/10/19
 27/10/19
 28/10/19
 29/10/19
 30/10/19
 31/10/19
 01/11/19
 02/11/19
 03/11/19
 04/11/19
 05/11/19
 06/11/19
 07/11/19
 08/11/19
 09/11/19
 10/11/19
 11/11/19
 12/11/19
 13/11/19
 14/11/19
 15/11/19
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •