ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 22/05/2018 - 21/06/2018

 22/05/18
 23/05/18
 24/05/18
 25/05/18
 26/05/18
 27/05/18
 28/05/18
 29/05/18
 30/05/18
 31/05/18
 01/06/18
 02/06/18
 03/06/18
 04/06/18
 05/06/18
 06/06/18
 07/06/18
 08/06/18
 09/06/18
 10/06/18
 11/06/18
 12/06/18
 13/06/18
 14/06/18
 15/06/18
 16/06/18
 17/06/18
 18/06/18
 19/06/18
 20/06/18
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •