ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 23/08/2018 - 22/09/2018

 23/08/18
 24/08/18
 25/08/18
 26/08/18
 27/08/18
 28/08/18
 29/08/18
 30/08/18
 31/08/18
 01/09/18
 02/09/18
 03/09/18
 04/09/18
 05/09/18
 06/09/18
 07/09/18
 08/09/18
 09/09/18
 10/09/18
 11/09/18
 12/09/18
 13/09/18
 14/09/18
 15/09/18
 16/09/18
 17/09/18
 18/09/18
 19/09/18
 20/09/18
 21/09/18
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •