ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 28/07/2019 - 27/08/2019

 28/07/19
 29/07/19
 30/07/19
 31/07/19
 01/08/19
 02/08/19
 03/08/19
 04/08/19
 05/08/19
 06/08/19
 07/08/19
 08/08/19
 09/08/19
 10/08/19
 11/08/19
 12/08/19
 13/08/19
 14/08/19
 15/08/19
 16/08/19
 17/08/19
 18/08/19
 19/08/19
 20/08/19
 21/08/19
 22/08/19
 23/08/19
 24/08/19
 25/08/19
 26/08/19
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •