ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 24/12/2019 - 23/01/2020

 24/12/19
 25/12/19
 26/12/19
 27/12/19
 28/12/19
 29/12/19
 30/12/19
 31/12/19
 01/01/20
 02/01/20
 03/01/20
 04/01/20
 05/01/20
 06/01/20
 07/01/20
 08/01/20
 09/01/20
 10/01/20
 11/01/20
 12/01/20
 13/01/20
 14/01/20
 15/01/20
 16/01/20
 17/01/20
 18/01/20
 19/01/20
 20/01/20
 21/01/20
 22/01/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •