ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 28/04/2019 - 28/05/2019

 28/04/19
 29/04/19
 30/04/19
 01/05/19
 02/05/19
 03/05/19
 04/05/19
 05/05/19
 06/05/19
 07/05/19
 08/05/19
 09/05/19
 10/05/19
 11/05/19
 12/05/19
 13/05/19
 14/05/19
 15/05/19
 16/05/19
 17/05/19
 18/05/19
 19/05/19
 20/05/19
 21/05/19
 22/05/19
 23/05/19
 24/05/19
 25/05/19
 26/05/19
 27/05/19
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •