ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 01/09/2020 - 01/10/2020

 01/09/20
 02/09/20
 03/09/20
 04/09/20
 05/09/20
 06/09/20
 07/09/20
 08/09/20
 09/09/20
 10/09/20
 11/09/20
 12/09/20
 13/09/20
 14/09/20
 15/09/20
 16/09/20
 17/09/20
 18/09/20
 19/09/20
 20/09/20
 21/09/20
 22/09/20
 23/09/20
 24/09/20
 25/09/20
 26/09/20
 27/09/20
 28/09/20
 29/09/20
 30/09/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •