ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 29/09/2020 - 29/10/2020

 29/09/20
 30/09/20
 01/10/20
 02/10/20
 03/10/20
 04/10/20
 05/10/20
 06/10/20
 07/10/20
 08/10/20
 09/10/20
 10/10/20
 11/10/20
 12/10/20
 13/10/20
 14/10/20
 15/10/20
 16/10/20
 17/10/20
 18/10/20
 19/10/20
 20/10/20
 21/10/20
 22/10/20
 23/10/20
 24/10/20
 25/10/20
 26/10/20
 27/10/20
 28/10/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •