ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 30/10/2020 - 29/11/2020

 30/10/20
 31/10/20
 01/11/20
 02/11/20
 03/11/20
 04/11/20
 05/11/20
 06/11/20
 07/11/20
 08/11/20
 09/11/20
 10/11/20
 11/11/20
 12/11/20
 13/11/20
 14/11/20
 15/11/20
 16/11/20
 17/11/20
 18/11/20
 19/11/20
 20/11/20
 21/11/20
 22/11/20
 23/11/20
 24/11/20
 25/11/20
 26/11/20
 27/11/20
 28/11/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •