ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 28/01/2021 - 27/02/2021

 28/01/21
 29/01/21
 30/01/21
 31/01/21
 01/02/21
 02/02/21
 03/02/21
 04/02/21
 05/02/21
 06/02/21
 07/02/21
 08/02/21
 09/02/21
 10/02/21
 11/02/21
 12/02/21
 13/02/21
 14/02/21
 15/02/21
 16/02/21
 17/02/21
 18/02/21
 19/02/21
 20/02/21
 21/02/21
 22/02/21
 23/02/21
 24/02/21
 25/02/21
 26/02/21
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •