ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 28/04/2020 - 28/05/2020

 28/04/20
 29/04/20
 30/04/20
 01/05/20
 02/05/20
 03/05/20
 04/05/20
 05/05/20
 06/05/20
 07/05/20
 08/05/20
 09/05/20
 10/05/20
 11/05/20
 12/05/20
 13/05/20
 14/05/20
 15/05/20
 16/05/20
 17/05/20
 18/05/20
 19/05/20
 20/05/20
 21/05/20
 22/05/20
 23/05/20
 24/05/20
 25/05/20
 26/05/20
 27/05/20
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •