ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 31/10/2022 - 30/11/2022

 31/10/22
 01/11/22
 02/11/22
 03/11/22
 04/11/22
 05/11/22
 06/11/22
 07/11/22
 08/11/22
 09/11/22
 10/11/22
 11/11/22
 12/11/22
 13/11/22
 14/11/22
 15/11/22
 16/11/22
 17/11/22
 18/11/22
 19/11/22
 20/11/22
 21/11/22
 22/11/22
 23/11/22
 24/11/22
 25/11/22
 26/11/22
 27/11/22
 28/11/22
 29/11/22
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •