ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 06/01/2023 - 05/02/2023

 06/01/23
 07/01/23
 08/01/23
 09/01/23
 10/01/23
 11/01/23
 12/01/23
 13/01/23
 14/01/23
 15/01/23
 16/01/23
 17/01/23
 18/01/23
 19/01/23
 20/01/23
 21/01/23
 22/01/23
 23/01/23
 24/01/23
 25/01/23
 26/01/23
 27/01/23
 28/01/23
 29/01/23
 30/01/23
 31/01/23
 01/02/23
 02/02/23
 03/02/23
 04/02/23
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •