ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 04/11/2023 - 04/12/2023

 04/11/23
 05/11/23
 06/11/23
 07/11/23
 08/11/23
 09/11/23
 10/11/23
 11/11/23
 12/11/23
 13/11/23
 14/11/23
 15/11/23
 16/11/23
 17/11/23
 18/11/23
 19/11/23
 20/11/23
 21/11/23
 22/11/23
 23/11/23
 24/11/23
 25/11/23
 26/11/23
 27/11/23
 28/11/23
 29/11/23
 30/11/23
 01/12/23
 02/12/23
 03/12/23
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •