ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 30/10/2021 - 29/11/2021

 30/10/21
 31/10/21
 01/11/21
 02/11/21
 03/11/21
 04/11/21
 05/11/21
 06/11/21
 07/11/21
 08/11/21
 09/11/21
 10/11/21
 11/11/21
 12/11/21
 13/11/21
 14/11/21
 15/11/21
 16/11/21
 17/11/21
 18/11/21
 19/11/21
 20/11/21
 21/11/21
 22/11/21
 23/11/21
 24/11/21
 25/11/21
 26/11/21
 27/11/21
 28/11/21
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •